ПОСЛАHHЯ ДО КОЛОСЯН СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

 ПОСЛАHHЯ ДО КОЛОСЯН СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

 

1 Павло, з волi Божої апостол Iсуса Христа, i Тимофiй брат, 2 святим‚ що перебувають у Колосах‚ i вiрним браттям у Христi Iсусi: 3 благодать вам i мир вiд Бога Отця нашого i Господа Iсуса Христа. Дякуємо Боговi й Отцевi Господа нашого Iсуса Хрис­та, завжди молячись за вас, 4 почувши про вiру вашу в Христа Iсуса та про любов до всiх святих, 5 у надiї на уготоване вам на небесах, про що ви ранiше чули в правдивому словi благовiстя, 6 яке перебуває у вас, як у всьому свiтi, та приносить плiд i зростає, як мiж вами, вiд того дня, коли ви почули i пiзнали благодать Божу в iстинi, 7 як i навчилися вiд Епаф­раса, улюбленого спiвпрацiвни­ка нашого, вiрного для вас служи­теля Христового, 8 який i сповiс­тив нас про вашу любов у дусi.

 

9 Тому i ми вiд цього дня, як по­чули про це, не перестаємо молитися за вас i просити, щоб ви наповнювалися пiзнанням волi Його, в усякiй премудростi й розумiннi духовному, 10 щоб поводилися достойно Бога, у всьому догоджаючи Йому, приносячи плiд у всякому доброму дiлi та зростаючи у пiзнаннi Бога, 11 змiцнюю­чись усякою силою за могутнiстю слави Його, в усякому терпiннi й великодушностi з радiстю, 12 дякуючи Боговi й Отцевi, Який покликав нас до участи у спадщинi святих у свiтлi, 13 визволив нас вiд влади темряви i ввiв у Царство улюбленого Сина Свого, 14 у Якому ми маємо вiдкуплення Кров’ю Його i прощення грiхiв, 15 Який є образ Бога невидимого, народжений ранiше всякого створiння; 16 бо Ним створено все, що на небесах i що на землi, видиме i невидиме; чи престоли, чи господст­ва, чи начальства, чи влади, – усе Hим i для Hього створено; 17 i Вiн є ранiш усього, i все Hим стоїть. 18 I Вiн є глава тiла Церкви; Вiн – початок, первiсток iз мертвих, щоб мати Йому в усьому першiсть, 19 бо благоугодно було Отцю, щоб у Hьому була вся повнота 20 i щоб через Hього примирити з Собою все, умиротворивши через Hього, Кров’ю хреста Його, i земне, i небесне. 21 I вас, що були колись вiд­чуженими i ворогами, за схиль­нiстю до лихих дiл, 22 нинi примирив у тiлi Плотi Його, смертю Його, щоб поставити вас святими й непорочними i невинними перед Собою, 23 коли тiльки перебуваєте твердими i непохитними у вiрi i не вiдпадаєте вiд надiї благо­вiстя, яке ви чули, яке сповiщено у всьому створiннi пiднебесному, якому я, Павло, зробився служителем.

 

24 Hинi я радiю в стражданнях моїх за вас i поповнюю нестачу у плотi моїй скорбот Христових за Тiло Його, яке є Церква, 25 котрої я зробився служителем за домоведенням Божим, дорученим менi для вас, щоб виконати слово Бо­же, 26 тайну, заховану вiд вiкiв i ро­­­дiв, нинi ж вiдкриту святим Його, 27 яким Бог зволив показати, яке багатство слави в тайнi цiй для язичникiв, бо вона є Хрис­тос у вас, надiя слави, 28 Якого ми проповiдуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всякої премудрости, щоб показати кожну людину довершеною в Христi Iсусi; 29 для чого я i працюю i змагаюся силою Його, що дiє в менi могутньо.

 

2 Бажаю, щоб ви знали, який подвиг я маю заради вас i заради тих, котрi в Лаодикiї та Iєра­полi, i ради всiх, хто не бачив об­личчя мого у плотi, 2 щоб утiши­лися їхнi серця, з’єднанi в любовi для всякого багатства досконалого розумiння, для пiзнання тайни Бога i Отця i Христа, 3 в Якому захованi всi скарби премудрос­ти й вiдання. 4 Це я кажу для того, щоб хто-небудь не обманув вас улесливими словами; 5 бо я, хоч i вiдсутнiй тiлом, але духом перебуваю з вами i радiю, коли бачу благоустрiй i твердiсть вашої вiри у Христа. 6 Тому‚ як ви прийняли Христа Iсуса Господа, так i ходiть у Hьому, 7 будучи укорiненi i утвер­дженi в Hьому та змiцненi у вiрi, як ви навченi, збагачуючись у нiй iз подякою.

 

8 Глядiть, браття, щоб хто не звабив вас фiлософiєю й марною оманою, за переказом людським, за стихiями свiту, а не за Христом; 9 бо в Hьому живе уся пов­нота Божества тiлесно, 10 i ви маєте повноту в Hьому, Який є ­глава всякого начальства i влади. 11 В Hьому ви i обрiзанi не­руко­творним обрiзанням, стягненням грiховної плотi, обрiзан­ням Хрис­товим; 12 бувши похованi з ним у хрещеннi, в Hьому ви i спів­вос­кресли вiрою в силу Бога, Який воскресив Його з мертвих, 13 i вас, що були мертвi в грiхах i в необ­рiзаннi плотi вашої, оживив разом iз Hим, простивши нам усi грiхи, 14 знищивши вченням рукописання, що було про нас i проти нас, i Вiн узяв його з середовища i прибив до хреста; 15 забравши сили у начальств i властей, владно вивiв їх на ганьбу, подолавши їх Собою.

 

16 Отже, хай нiхто не осуджує вас за їжу або питво, чи за яке свято, або за новий мiсяць, або за суботу: 17 це – тiнь майбутнього, а тiло у Христi. 18 Hехай нiхто не зваблює вас самовiльною смиренномудрiстю та служiнням ангелiв, втручаючись у те, чого не бачив, безрозсудно величаючись тiлесним своїм розумом 19 i не тримаючись голови, вiд якої все тiло, з’єднуване i змiцнюване суглобами та зв’язками, росте зростом Божим. 20 Отже, якщо ви з Христом померли для стихiй свiту, то для чого ви, як тi, що живуть у свiтi, дотримуєтесь постанов: 21 не доторкайся, не споживай, не займай 22 все нищи вживанням – за заповiдями та вченням людським. 23 Воно має тiльки вигляд мудрос­ти в самовiльному служiннi, смиренномудростi та виснаженнi тiла, але не має будь-якого значення‚ крім хіба насичення плотi.

 

3 Отже, якщо ви воскресли з Христом, вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога, 2 про горнє помишляйте, а не про земне. 3 Бо ви померли, i життя ваше сховано з Христом у Бозi; 4 коли ж з’явиться Христос, життя ваше, тодi ви з’явитеся з Hим у славi.

 

5 Отже, умертвiть земнi члени вашi: блуд, нечистоту, пристрасть, злу похiть i користолюбство, що є iдолослужiння, 6 за них гнiв Божий iде на синiв противлення, 7 серед яких i ви колись ходили, коли жили помiж ними. 8 А тепер ви вiдкладiть усе: гнiв, лютiсть, злiсть, лихослiв’я, лайливiсть уст ваших; 9 не говорiть неправди один одному, скинувши стародав­ню людину з дiлами її 10 та вдягнувшись у нову, яка оновлюється в пiзнаннi за образом Творця її, 11 де немає нi еллiна, нi юдея, нi обрiзання, нi необрiзання, варвара, скiфа, раба, вiльного, але все i у всьому Христос.

 

12 Отже, вдягнiться, як обранi Божi, святi та улюбленi, в милосер­дя, благiсть, смиренномуд­рiсть, лагiднiсть, довготерпiння, 13 по­ступаючись один одному i про­ща­ючи взаємно, коли хто на кого має скаргу: як Христос прос­тив вас, так i ви. 14 Бiльш за все вдягнiться в любов, яка є сукуп­нiстю довершености. 15 I нехай па­нує в серцях ваших мир Божий, до якого ви й покликанi в одному тiлi, i будьте вдячнi. 16 Слово Хрис­тове нехай осе­­ляється у вас щедро, з усякою премудрiстю, навчайте i наставляйте один одного псалмами, славослi­в’ям i пiснями духовними, в благодатi спiваючи в серцях ваших Господевi. 17 I все, що ви робите, словом чи дiлом, усе робiть в iм’я Господа Iсуса Христа, дякуючи через Hього Боговi й Отцевi.

 

18 Жiнки, слухайте чоловiкiв своїх, як личить у Господi. 19 Чоловiки, любiть своїх жiнок i не будьте до них суворi. 20 Дiти, будьте слухнянi батькам вашим у всьому, бо це благоугодне Господевi. 21 Батьки, не роздратовуйте дiтей ваших, щоб вони не падали духом. 22 Раби, слухайте в усьому господарiв ваших за плоттю, не для очей тiльки прислуговуючи їм, як чоловiкоугодники, але в простотi серця, боячись Бога. 23 I все, що робите, робiть вiд душi, як для Господа, а не для людей, 24 знаючи, що в нагороду вiд Господа одержите спадок, бо ви служите Господу Христу. 25 А хто кривду вчинить, той кривду й одер­жить, без огляду на особу.

 

4 Господарi, вiддавайте рабам належне i справедливе, знаючи, що i ви маєте Господа на небесах.

 

2 Будьте постiйнi в молитвi, пи­ль­нуючи в нiй iз подякою. 3 Мо­лiть­ся також i за нас, щоб Бог вiд­чинив нам дверi для слова, звi­щати тайну Христову, за яку я i в кайданах, 4 щоб я вiдкрив її, як належить менi звiщати. 5 I з зов­нiшнiми поводьтесь розсудливо, користуючись часом. 6 Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, сiллю приправлене, щоб ви знали, як вiдповiдати кожному.

 

7 Про мене все скаже вам Тихик, улюблений брат i вірний служитель та спiвпрацівник у Госпо­дi, 8 якого я послав до вас для того, щоб вiн довiдався про вашi обставини i втiшив серця вашi, 9 з Онисимом, вiрним i улюбленим братом нашим, який вiд вас. Вони роз­­кажуть вам про те, що дiється тут.

 

10 Вiтає вас Аристарх, ув’язнений разом зi мною, i Марк, пле­мiнник Варнави (про якого ви дi­с­тали накази: якщо прийде до вас, приймiть його), 11 також Iсус, прозваний Юстом, обидва з обрiза­­них. Вони – єдинi спiвпрацівники для Царства Божого, що були менi вiдрадою. 12 Вiтає вас Епафрас ваш, раб Iсуса Христа, який завжди дбає про вас у молитвах, щоб ви перебували довершеними i наповненими всiм, що угодне Боговi. 13 Свiдчу про нього, що вiн має велику ревнiсть i турботу про вас i про тих‚ що перебувають у Лаодикiї та Iєраполi. 14 Вiтає вас Лука, лiкар улюблений, i Димас. 15 Вi­тайте братiв iз Лаодикiї i Hiмфана та домашню церкву його.

 

16 Коли це послання прочитане буде у вас, то зробіть так, щоб воно було прочитане i в Лаоди­кiй­ськiй церквi, а те, що в Лаоди­кiї, прочитайте i ви.

 

17 Скажiть Архиповi: гляди, щоб ти виконав служiння, яке ти прийняв у Господi.

 

18 Привiтання моєю рукою, Пав­­­ловою. Пам’ятайте мої кайдани. Благодать з усiма вами. Амiнь.

 

Lock full review 888 Bookmaker